بفهم!!!!

!!!مرا محکم تر در آغوشت بگیر!!!!

!!من هنوز نمیخواهم!!

!!تو را به دست خاطرات بسپارم!!

!!لعنتی!!!

/ 20 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
kimiya

آدما دو جور زندگی میکنن : یا غرورشونو زیر پاشون میذارن و با انسانها زندگی میکنن یا انسانهارو زیر پاشون میذارن و با غرورشون زندگی میکنن

kimiya

به به دیر به دیر آپ میکنی اما عاااااااااااالی آپ می کنی آورین آورین آورین آجی گلم![ماچ]

سمیرا

دارم از تــو مینویسم... امــــا روحــت هم از نوشــــته هــایم خبــر نــدارد... ایــــرادی نــــدارد یــاد تــو.... به نوشتــــه هــایم رنــگ می دهــد... شــایــد دیگــری بخــــواند و آرام گیــــرد... ذهــــن پریشــــانش… h`lll

love

بیگ لایک[گل]

kimiya

به سلاملکم؟! نیستی کم پیدایی آجی؟ چرا دیر ب دیر آپ میکنی؟[پلک][ماچ]دلم تنگولیده ها![ماچ]

نفرت از عشق

هیییییییییییییییی... قشنگ بود... نمیدونم چی بگم...حال خودم خوب نیست که بخوام تو رو اروم کنم...

-

دلمون برـآت تنگیده بودآ[قلب]

love

دلــتـــنـــگــی پـــــیـــچـــیــده نــــیـــســـتـــــ . . . ! یـــــکــــ دل . . . ! یـــــکـــ آســـمــــان یـــــکــــ بــــغـــض و آرزو هــــای تــــــرکـــــ خـــــورده بـــــه هــــمــــیــــن ســادگــــی