داستان من

اگر روزی داستانم رانقل کردی بگو

بی کس بود اماکسی روبی کس نکرد

تنهابوداماکسی رو تنها نذاشت....

دلشکسته بود اما دل کسی رونشکست

کوه غم بود ولی کسی رو غمگین نکرد..

بدبود اما برای کسی بدنخواست....

/ 0 نظر / 6 بازدید