...

پینوکیو کجایی؟

یادت بخیر!!!!!

اینجا هر روز دماغ ها کوچک تر میشوند

ودروغ ها بزرگ تر!!!!

/ 4 نظر / 5 بازدید
من

پینوکیو نماد صداقت بود

Kimiya

زمــ‗__‗ـآטּ هیــ‗__‗ـج בرבی را בوآ نکــ‗__‗ــرב ... ایـ‗__‗ـن مَــ‗__‗ــטּ بـ‗__‗ـوבҐ کـ‗__‗ـه به مـــ‗__‗ـرور زمــ‗__‗ـآטּ عـ‗__‗ــآבت کـ‗__‗ـرבҐ.. و بـآ ایـــ‗__‗ـטּ هـَـ‗__‗ـمه، چهـ اجبــ‗__‗ـآر سخـتـ‗__‗ـی اســت،خــَنــ בه .. !! بـآور کنیـــ‗__‗ـ ב .. . که مـَــ‗__‗ــטּ خوشحـالــَـ‗__‗ـم ...!!

KIMIYA

واقعانم! میدونی مقصر این دکترایین که عمل جراحی دماغ انجام میدن[زبان]

نازنین

بسیییییییار زیبا بود عزیزم