شهرخیانت

در این شهرصدای پای مردمانی ست که

همچنان که کف پایت رامی بوسند

تناب دار تورامیبافند

مردمانی که صادقانه دروغ می کنند

وخالصانه به توخیانت می کنند

"دراین شهرهرچه تنهاتر باشی بهتر است"


/ 1 نظر / 6 بازدید
KIMIYA

خیلی زیبا بود آجی واقعا همینطوره که مییگی[افسوس]