خسته ام

خسته ام..

روحم میخواهد برود یه گوشه بنشیند

پشتش رابکند به دنیا

زانوهایش رابغل کندوبلندبگوید:

دیگر بازی نمیکنم

خسته ام

دیگه ازهمه خسته شدم...

/ 1 نظر / 6 بازدید
KIMIYA

خیلی زیبا بود![ناراحت][افسوس]